starszy inspektor zakładów górniczych

starszy inspektor zakładów górniczych
starszy inspektor zakładów górniczych
Cena: Brak

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
starszy inspektor zakładów górniczych do spraw do spraw geologii Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach,
Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach
ul. Obroki 87
40-833 Katowice
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
przeprowadzanie kontroli w zakresie rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy, dokonywanie analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, kontrolowanie sporządzania i aktualizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej, w zakresie wykonywania pomiarów geologicznych,
przeprowadzanie analizy planów ruchu, dodatków do tych planów, projektów technicznych robót górniczych oraz innych spraw i wniosków,
inicjowanie oraz przeprowadzanie postępowań wyjaśniających, w przypadkach stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji,
rozpatrywanie wniosków w sprawach opiniowania projektów zagospodarowania złoża i dodatków do projektów zagospodarowania złóż objętych własnością górniczą,
przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy przyczyn i okoliczności tych zdarzeń w nadzorowanych zakładach, ustalenie stanu faktycznego, w tym osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości oraz przygotowywanie projektów orzeczeń i decyzji,
opracowywanie projektów planów pracy i sprawozdań z ich realizacji, prowadzenie statystyki i ewidencji zakładów górniczych.
Warunki pracy
1. Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:
- trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie,
- szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie),
- narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenia gazów niebezpiecznych, możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu,
- narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
- częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne.
2. Sposób wykonywania zadań:
- pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach
i nierównych powierzchniach,
- przemieszczanie się w wyrobiskach górniczych o zaniżonych wysokościach wymagających pozycji schylonych,
- przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach, przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia.
- budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
- pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo.
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Zakwalifikowane kandydatki lub zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 788 98 51.
Informacja o metodach i technikach naboru:
- sprawdzenie wymagań formalnych - analiza dokumentów,
- sprawdzenie wiedzy - test wiedzy,
- sprawdzenie umiejętności obsługi komputera – wykonanie zestawu zadań na komputerze,
- sprawdzenie kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie następujących kompetencji: skuteczna komunikacja, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, samodzielność i inicjatywa,
- sprawdzenie dotychczasowego doświadczenia zawodowego - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
wykształcenie: wyższe geologiczne lub geofizyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy
3 lata doświadczenia zawodowego
(powyżej 3 lat) doświadczenia zawodowego w ruchu podziemnego zakładu górniczego, jako osoba dozoru ruchu zakładu górniczego w specjalności geologicznej lub
w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności geologicznej lub organach administracji geologicznej w specjalności geologicznej (świadectwa pracy, zaświadczenia, umowy cywilnoprawne, zakresy obowiązków i inne, z których wynikają jednoznacznie okresy wykonywania powyższych czynności)
pozostałe wymagania niezbędne:
stwierdzone kwalifikacje geologa górniczego w podziemnych zakładach górniczych
znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
znajomość: podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
skuteczna komunikacja
podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
samodzielność i inicjatywa
umiejętność obsługi komputera
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkowe
stwierdzone kwalifikacje zawodowe w zakresie sporządzania dokumentacji geologicznych złóż kopalin
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje geologa górniczego w podziemnych zakładach górniczych
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje geologa górniczego w podziemnych zakładach górniczych
Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-15
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach, ul. Obroki 87, 40-833 Katowice
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – KAT/MGeo/SI/B”, należy wysyłać za pośrednictwem placówek uprawnionych do świadczenia usług pocztowych na podany adres lub składać w Sekretariacie Urzędu.


Data aktualizacji: 2019-03-01
Rodzaj umowy: Na czas nieokreślony
Rodzaj pracy: Pełny etat
Minimalne doświadczenie: 1 rok
Wykształcenie: Wyższe licencjackie
Ilość wakatów: 1
Miejsce: Katowice, śląskie,
Nazwa firmy: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Nazwa stanowiska: starszy inspektor zakładów górniczych
Więcej na stronie www:

Kontakt z ogłoszeniodawcą

Nr ogłoszenia: 417086

Informujemy, że oferta pracy pochodzi z serwisu InfoPraca.pl

APLIKUJ NA STANOWISKO »

Dodano dnia:

Ilość wyświetleń:

Ogłoszenia promowane:

Inne ogłoszenia tego użytkownika:

Nowe ogłoszenia na e-mail

Powiadomienia o nowych ofertach na skrzynę pocztową.