referent

referent Pszczyna - Zdjęcie 1
referent
Cena: Brak

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
referent w Referat Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKI)
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ul. Damrota 25
40-022 Katowice
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie ewidencji podatników i płatników w celu stworzenia kompletnej i aktualnej bazy podmiotów podlegających lub niepodlegających obowiązkom podatkowym oraz zapewnienie pozostałym komórkom organizacyjnym dostępu do informacji o podatnikach i płatnikach
Prowadzenie analiz ryzyka podmiotów rejestrujących się do podatku od towarów i usług (VAT) w celu wyeliminowania podmiotów fikcyjnych i objęcie monitoringiem podmiotów o podwyższonym i wysokim ryzyku rejestracji
Rejestrowanie i wykreślanie z rejestru krajowych i unijnych podatników podatku od towarów i usług (VAT i VAT-UE) w celu tworzenia aktualnej bazy podmiotów czynnych lub zwolnionych oraz zapewnienie tych informacji podmiotom zewnętrznym
Prowadzenie postępowań w sprawach odmowy nadania numerów identyfikacji podatkowej, uchylenia z urzędu oraz unieważnienia NIP w celu wyeliminowania zaistniałych nieprawidłowości rejestracyjnych oraz zapobieganie wyłudzeniom podatku od towarów i usług
Ewidencjonowanie danych w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji (CRP-KEP) w celu aktualizacji danych podatników i płatników
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
- użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
- praca w terenie,
- zagrożenie korupcją,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- stanowisko pracy znajduje się na 2 piętrze Urzędu (praca związana z koniecznością poruszania się po budynku –
max.4 kondygnacje)
- oświetlenie sztuczne i naturalne,
- budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy; częściowo jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (w segmencie D- platforma dla osób niepełnosprawnych oraz węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo tylko na parterze budynku); w pozostałych segmentach Urzędu istnieją bariery architektoniczne: brak wind i przystosowanych węzłów sanitarnych,
- budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących
i głuchoniemych oraz częściowo nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W celu spełnienia wymogów formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. dokumentów i oświadczeń
z pozycji „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Wzory oświadczeń.
Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi wynikać jednoznacznie z przedstawionych dokumentów.
List motywacyjny musi zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
Oferty złożone lub nadane po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów: weryfikacji ofert kandydatów pod względem spełnienia wymagań formalnych, testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.
Test wiedzy obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania Administracji Publicznej
w tym Krajowej Administracji Skarbowej, członkostwa w Unii Europejskiej oraz aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych.
Z uwagi na zagrożenie koronawirusem kolejne etapy postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeprowadzone w dwóch terminach:
I termin – test wiedzy,
II termin – rozmowa kwalifikacyjna.
Lista kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne wraz z informacją o terminie, miejscu
i godzinie przeprowadzenia testu wiedzy będzie ogłoszona w Biuletynie Izby (pod ogłoszeniem) oraz wywieszona w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Izby (tablica informacyjno-ogłoszeniowa).
Kandydaci, którzy uzyskają z testu wiedzy ocenę pozytywną, o terminie kolejnego etapu tj. rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni drogą elektroniczną w późniejszym terminie.
Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Członkowie korpusu służby cywilnej nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie
z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3.809,93 zł
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-32) 207-64-60.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy
doświadczenia zawodowego
powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
pozostałe wymagania niezbędne:
Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy
Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.)
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-22
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ul. Damrota 25
40-022 Katowice
z dopiskiem „nabór – referent – (SKI) – Urząd Skarbowy w Pszczynie – SCH”


Data aktualizacji: 2020-07-11
Rodzaj umowy: Na czas nieokreślony
Rodzaj pracy: Pełny etat
Minimalne doświadczenie: 1 rok
Wykształcenie: Wyższe licencjackie
Ilość wakatów: 1
Miejsce: Pszczyna, śląskie,
Nazwa firmy: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Nazwa stanowiska: referent
Więcej na stronie www:
referent Pszczyna - Obraz nr 1

Kontakt z ogłoszeniodawcą

Nr ogłoszenia: 528392

Informujemy, że oferta pracy pochodzi z serwisu InfoPraca.pl

APLIKUJ NA STANOWISKO »

Dodano dnia:

Ilość wyświetleń:

Inne ogłoszenia tego użytkownika:

 • Project Manager

  HR SIGMA Sp. z o.o. Project Manager Czechowice-Dziedzice

  HR SIGMA poszukuje Kandydata do pracy w firmie sprzedającej maszyny zautomatyzowane i roboty na stanowisku:  Project Manager Miejsce pracy...

  Dodano: 04.08.2020
 • Programista Python

  Cyclad Sp. z o.o. Programista Python Katowice

  W Cyclad współpracujemy z najlepszymi międzynarodowymi firmami IT, aby zwiększyć ich potencjał w dostarczaniu wyjątkowych, najnowocześniejszych technologii...

  Dodano: 04.08.2020
 • Specjalista ds. Kadr - Katowice

  Aleksandra Żółtowska-Ostroszczyk Specjalista ds. Kadr - Katowice Katowice

  ZoltOs.pl Agencja Pracy Tymczasowej i Pośrednictwa Pracy w związku z dynamicznym rozwojem Centrum Usług Wspólnych naszego Klienta o ugruntowanej pozycji na rynku...

  Dodano: 04.08.2020
 • Specjalista ds. Rozwoju Rynku

  Provita Sp. z o.o. Specjalista ds. Rozwoju Rynku Katowice

  Pracując na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny / (a) za skuteczną promocję wybranych usług medycznych i koordynację zewnętrznej rekrutacji pacjentów...

  Specjalista ds. Rozwoju Rynku Dodano: 04.08.2020
 • starszy inspektor

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna starszy inspektor Katowice

  Kuratorium Oświaty w Katowicach Śląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw gospodarki nieruchomościami...

  starszy inspektor Dodano: 04.08.2020
 • Samodzielna/y Księgowa/y

  Kancelaria Podatkowa Kwartet Samodzielna/y Księgowa/y Katowice

  Atrakcyjne, samodzielne stanowisko w połączeniu z atrakcyjnymi warunkami pracy w ramach którego, przy pełnym wsparciu przełożonych i sympatycznych koleżanek...

  Samodzielna/y Księgowa/y Dodano: 04.08.2020
 • Praktykant

  WORK SERVICE S.A. Praktykant Katowice

  Zakres obowiązków: - Pomoc w pozyskiwaniu nowych pracowników - Redagowanie i umieszczanie ogłoszeń na portalach; - Wstępne wywiady telefoniczne z potencjalnymi...

  Praktykant Dodano: 04.08.2020

Nowe ogłoszenia na e-mail

Powiadomienia o nowych ofertach na skrzynę pocztową.
Zgadzam się

Szanowni Państwo

W związku z rozporządzeniem RODO informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach na jakich będzie się to odbywało i celach ich przetwarzania.
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i przez naszych "Zaufanych Partnerów" poprzez kliknięcie w guzik "zgadzam się".

Kto będzie administratorem Twoich danych? Administratorem danych będzie Larete Dariusz Husak, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 6/8, 35-232 Rzeszów jak również nasi "Zaufani Parnerzy" czyli podmioty, z którymi stale współpracujemy w celu świadczenia usług, wyświetlania reklam i zbierania danych statystycznych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i jaki jest cel przetwarzania? Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania serwisu:
- Dane niezbędne do świadcznia usługi polegającej na dodaniu ogłoszenia, kontaktu z ogłoszeniodawcą,
- Dane niezbędne do obsługi płatności i wystawieniu faktur,
- Dane zapisywane w plikach cookies, pozwalające na personalizację reklam oraz analizowania ruchu na stronach i śledzenie użytkownika.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? Masz prawo do żądania dostępu do zgromadzonych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania i prawo do zapomnienia. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności.

Pliki cookies Pliki cookies możesz otrzymać od nas jak i od naszych Zaufanych Partnerów. Możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies otrzymanych od nas jak i naszych partnerów.

Wycofanie zgody Swoją zgodę możesz zawsze wycofać na stronach "Polityki prywatności", tam także znajdziesz listę "Partnerów zaufanych".

Wyrażenie Zgody Wyrażnie zgody na wskazane poniżej działania odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk "Zgadzam się" lub "Zagadzam się ✓" i zamknięcie okna.

>> Ustawienia zaawansowane <<

W poniższych ustawieniach mogą Państwo wybrać czy wyrażacie zgodę na instlowanie ciasteczek dostarczanych przez naszych partnerów i kod śledzenia.
Prosimy o wyrażenie zgody na świadczone przez nas i przez naszych partnerów.

Netsprint S.A. Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies przez Wydawcę i "Zaufanych partnerów". Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies, przez Wydawcę i Zaufanych partnerów innym administratorom zainteresowanym marketingiem swoich produktów lub usług (reklamodawcom).

Adsense Korzystamy z Google Adsense. Jest to usługa, która wyświetla reklamy na naszych stronach. Reklamy mogą być emitowane jako spersonalizowane (dostosowane do Twoich zainteresowanań) jak i niespersonalizowane. Na te pierwsze musisz wyrazić zgodę, jeżeli się nie zgadzasz adsense wyświetli Ci reklamy losowe.

Zapisz ustawienia
Zgadzam się